تحلیل آقای منشه امیر درباره مذاکرات برجامی و ترور سلمان رشدی در کانال یک

آقای منشه امیر در برنامه هفتگی خود در کانال یک به پرسش های متعددی پاسخ گفت که از آن جمله میتوان به مذاکرات برجامی و همچنین ترور سلمان رشدی اشاره کرد.

نسخه کامل پرسش و پاسخ با آقای منشه امیر در اختیار شما مخاطبان گرامی قرار دارد: