تحلیل آقای منشه امیر در بی بی سی در مورد صحبت‌های نفتالی بنت درباره اقدامات اسرائیل در داخل ایران