تحلیل آقای منشه امیر در گفتگو با بی بی سی درباره تظاهرات گسترده در اسراییل بر علیه دولت نتانیاهو