تحلیل استاد امیر طاهری از خیزش سراسری ایرانیان بر علیه رژیم ملایان