تحلیل بن سبطی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از احتمال برقراری آتش بس میان حماس و اسرائیل