تحلیل روز با منشه امیر:سازمان ملل و اسراییل در نبرد با تروریست های حماس و فلسطینی