تحلیل سفیر سابق انگلیس در ایران از حضور شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس امنیتی مونیخ و احیای برجام