تحلیل شهریار آهی و یک تحلیلگر دیگر درباره نشست مشترک با شاهزاده رضا پهلوی در دانشگاه جورج تاون