تحلیل مئر جاودانفر: مانع اسرائیل برای حمله به رفح، از بین رفتن برنامه عادی سازی روابط با عربستان