تحلیل منشه امیر درباره سلب تابعیت اسرائیلی متهمان به تروریسم