اعلام آشتی و دوستی بین اسرائیل با امارات عربی متحده و بحرین، شادی های زیادی برانگیخت و نشان داد که نه تنها مردم اسرائیل صلح می جویند، بلکه اعراب امیرنشین ها نیز تشنه صلح و همکاری با اسرائیل هستند. ترانه ای که به دو زبان عبری و عربی می شنوید، توسط همکار پیشین ما خانم شهرزاد شادی و یک خواننده مجبوب در امارات عربی اجرا شده است.