«ارزیابی‌های منشه امیر در گفتگو با شهرام همایون در تلویزیون «کانال یک