ارزیابی منشه امیر در گفتگو با شهرام همایون؛ تلویزیون «کانال یک»

تاریخ برنامه: دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ – ۱۵ فوریه ۲۰۲۱