تصویب قطعنامه آتش بس در غزه:تحلیل آقای منشه امیر در ایران اینترنشنال