تصویر پرویز ثابتی(رییس اداره کل سوم ساواک)هراس رژیم و داد نیروهای پنجاه و هفتی را برانگیخت