2 دیدگاه‌

 1. شلام
  آقائ نتان یاهو :مزدم ایزان بز علیه حکومت آخوندها قیام کزدند بزطبق توزات کوزوش یک ایزانی بود اکنون تمام دختزان و پسزان و مادزان و پدزان کوزوش هستیم ایزانی ستیزی خوب نیست همانطوز که یهودی ستیزی خوب نیست ایزان سوزیه نخواهد شد اما بزودی توسط مزدم ایزان آزاد خواهد شدما از ملاها صابون دستشوئی دزوست خواهیم کزد شما از قیام مزدم کلیمی کنیسه ومسیحی و ززتشتی و آتئیست حمایت کنید نه غزه نه ملا ء حمایت حمایت
  با تشکز از طزف قیام سیمزغ

 2. من موندم چرا با این همه علم و تجربه و مشاورهای قوی
  تا حالا به این پی نبردید که ایرانی ها با زور مشکل دارن.
  خیلی نرم میشه حکومت رو کنار زد
  اما سال هاست امریکا و…با هزینه های بی خودی سعی دارن این کارو بکنن که نمیتونن
  روشش با هزینه کمتر و قوی تر قابل انجامه .

Comments are closed.