تظاهرات خشونت بار جوانان اتیوپیایی در اسرائیل، به دنبال کشته شدن جوانی توسط یک مامور انتظامی

صحنه ای از تظاهرات خشونت بار جوانان اتیوپیایی در اسرائیل، به دنبال کشته شدن جوانی توسط یک مامور انتظامی

اسرائیل در دو روز گذشته صحنه یک رشته تظاهرات خشونت بار جوانانی بود که والدین آنها در کشور اتیوپی زاده شده اند و در بیست سال اخیر به اسرائیل مهاجرت کرده اند. هزاران جوان و نوجوان از میان مهاجران اتیوپیایی به خیابان ها آمدند و با ایجاد راه بندان و آتش زدن لاستیک های کهنه و پرتاب سنگ، نسبت به قتل یک جوان هیجده ساله اتیوپیایی در جریان کتک کاری با یک مامور پلیس که در مرخصی به سر می برد و اونیفورم انتظامی به تن نداشت، اعتراض کردند.

فرد پلیس که هویت او محرمانه مانده، در بازپرسی ادعا کرده است که همراه با خانواده خود در یک تفریحگاه به سر می برد و ناظر کتک کاری بین چند نوجوان تیره پوست شد و به آن ها نزدیک گردید تا آنان را از هم جدا کند و از آن جا که خودش هم مورد حمله قرار گرفته بود، اسلحه کمری خود را بیرون آورد و هنگام دفاع از خود، گلوله ای به یک جوان هیجده ساله اتیوپیایی اصابت کرد و او را از پای درآورد.

جامعه اتیوپیایی اسرائیل این قتل را عمدی خواند و هزاران جوان و نوجوان اتیوپیایی به خیابان ها آمدند و به بستن گذرگاه ها دست زدند و به آشوب پرداختند. اهالی تل آویو در مرکز اسرائیل، ساعت ها ناچار شدند از تردد در خیابان های مرکزی خودداری ورزند و راه بندان های شدیدی به وجود آمد.

پلیس اسرائیل در دو روز اول دستور داشت تا آن جا که ممکن است از رویارویی با تظاهرکنندگان دوری جوید. ولی در ساعات دیروقت شب گذشته (سه شنبه) هنگامی که برخی از جوانان به پرتاب بطری آتش زا و سنگ های بزرگ روی آوردند، پلیس وارد صحنه شد و به بازداشت سران آشوب و دستگیری آشوبگران پرداخت.

در این رویارویی، حدود چهل تن از ماموران پلیس زخمی شدند و حدود هشت تن از تظاهرکنندگان را بازداشت کردند.

سیاستمداران اسرائیلی، و از جمله شخص نخست وزیر، در عین حال که نسبت به جامعه مهاجران اتیوپیایی ابراز همدردی عمیق کردند، خواستار توقف عملیات خشونت بار شدند و از جوانان و نوجوانان خواستند به عملیات آشوبگرانه دوری جویند و قانون و نظم عمومی را متحترم شمارند.

در سال های اخیر دست کم دو نوجوان اتیوپیایی در رویارویی با افراد پلیس هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده اند. همچنین هر سال ده ها پرونده برای جوانان اتیوپیایی به اتهام آشوب و کتک کاری تنظیم می شود و اتیوپیایی ها پلیس را به خشونت بیش از حد متهم می سازند.