تظاهرات در چند شهر ایران

بر پایه گزارش های مردمی که در رسانه های اجتماعی منتشر گردیده است مردم در چند شهر به خیابانها آمده و شعارهای ضد حکومتی سر داده اند.

چند فیلم از تظاهرات مردمی: