تظاهرات علیه امارات، در کشورهای اسلامی ناچیز بود، ولی رژیم ایران تهدید جنگی می کند

حکومت ایران همچنان در تلاش است که یک موج مخالفت با برقراری روابط عادی بین امارات عربی متحده و اسرائیل ایجاد کند، ولی در مقابل، با موج اعتراض های شدید بسیاری از محافل عربی و اسلامی روبرو می شود که مهمترین آن ها آخرین بیانیه شورای همکاری خلیج فارس، مرکب از امارات عربی است که همگی این گام را تایید کردند.

در تهران نیز، گروهی که خود را “دانشجویان بسیجی” می نامند، به دستور پنهان مقامات حکومت، در برابر سفارت امارات در تهران گرد آمدند و به دادن شعارهای تهدید آمیز پرداختند. همین اوباش در گذشته سه سفارت عربستان حمله برده و آن را به آتش کشیده بودند.

چند نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این تجمع حضور داشتند و علیه امارات سخنانی بر زبان راندند.

رسانه های حکومت اسلامی ایران، با نادیده گرفتن واکنش های مثبت در جهان عرب و اسلامی نسبت به اقدام امارات در برقراری روابط رسمی با اسرائیل، به انتشار یک رشته مخالفت ها پرداختند و از جمله نوشتند که انجمن علمای دینی الجزایر اقدام امارات را محکوم دانسته است.

گفتنی است که اسرائیل با مراکش مناسبات غیررسمی بسیار دوستانه ای دارد و این امر موجب خشم الجزایر شده که همیشه اسرائیل را مورد حملات لفظی قرار داده است. الجزایر بر سر حاکمیت بر صحرای غربی، با دولت پادشاهی مراکش درگیر است.

همچنین خبرگزاری دولتی ایسنا به نقل از نشریات عربی، نوشت که تظاهراتی نیز در چند ناحیه پاکستان علیه این اقدام برگزار شده است. آن ها شعار نابودی اسرائیل را می دادند.

در حالی که عربستان سعودی به سکوت ادامه می دهد و نسبت به اقدام امارات موضعی بیان نکرده، رسانه های حکومت ایران این رفتار را “سیاست انفعالی عربستان” نامیده و آن را محکوم کردند – و این در حالی که بسیاری از آشنایان به امور کشورهای عرب بر این گمان هستند که عربستان نیز یکی از کشورهایی خواهد بود که در آینده ای نه چندان دور، به شناسایی اسرائیل روی خواهد آورد.

با وجود برخی تظاهرات اعتراضی، که شمار آن در کشورهای اسلامی اندک بود، و تعداد کمی در آن ها شرکت کردند، بسیاری از کشورهای عربی، در کنار شمار زیادی از کشورهای غیر عرب، این اقدام امارات را ستوده و احتمال داده اند که به وزدی شمار بیشتری از کشورهای عرب به این روند بپردازند.