تظاهرات مردمی در مصر ادامه دارد، ولی هنوز حکومت پرزیدنت السیسی خود را در خطر احساس نمی کند

تظاهرات مردمی در مصر همچنان ادامه دارد و شرکت کنندگان در این اقدامات اعتراضی، دولت پرزیدنت عبدالفتاح السیسی را متهم می سازند که در حل مشکلات مردم ناتوان بوده و حکومت دیکتاتوری همچنان ادامه دارد و ازادی های فردی به شدت سرکوب می شود. در آخرین گزارش ها آمده است که دست کم چهارصد نفر بازداشت شده اند، ولی آشنایان امور می گویند که بعید است راه پیمایی های اعتراضی فروکش کند.

آگاهان می گویند که ساختار اجتماعی و اقتصادی و مدیریتی مصر همیشه با مشکل روبرو بوده و دولت های قبلی نیز نتوانسته بودند آن ها را برطرف کنند – ولی اکنون شدت بیشتری یافته است.

گر چه ماموران انتظامی در مصر، به ویژه در قاهره می کوشند از تیراندازی به سوی مردم خودداری ورزند، ولی اقدامات سرکوبگرانه دیگری صورت می گیرد که هدف از آن خاموش کردن شعله اعتراضات است.

سازمان های حقوق بشر مصر می گویند که شمار دستگیر شدگان از چهارصد نفر، بسیار فراتر است. آن ها می گویند که پلیس مصر، عابرین را در خیابان های قاهره متوقف می سازد و تلفن دستی آنان را می گیرد تا به بازرسی بپردازد. همچنین، ماموران انتظامی در ساعات شب به خانه های افراد می آیند و به بازداشت تظاهرکنندگان می پردازند.

این تظاهرات نیز همانند اعتراضات پیشین، رهبر مشخصی ندارد، بلکه مردم از طریق شبکه های اجتماعی، ساعت و محل گردهم آیی را اعلام می کنند.

به گفته آگاهان، تظاهرات هنوز در ابعادی نیست که ادامه حکومت پرزیدنت السیسی را به طور جدی به خطر اندازد، ولی مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مصر در ابعادی است که برطرف کردن آن بسیار بعید می نماید.