«تقاضای محاکمه اسرائیل به اتهام جنایات جنگی، از جانب نهادهای تروریستی به دیوان بین المللی کیفری ارائه شده است»

پژوهشگران امور سیاسی در یک نهاد تحقیقاتی در اسرائیل می گویند که نتیجه بررسی های آن ها نشان می دهد، سازمان هایی که علیه اسرائیل و ایالات متحده به دادگاه بین المللی کیفری شکایت برده اند، با سازمان های ترور ارتباط نزدیک دارند و حتی دادستان این دادگاه نیز به نوعی با سازمانی آدام کشی در تماس بوده است.

نهاد موسوم به “مرکز پژوهش های امور کشوری و عمومی در اورشلیم” اعلام داشت که درباره هویت کسانی که با مراجعه به دادگاه بین المللی کیفری ادعا کرده اند که اسرائیل در مبارزه با ترور فلسطینی مرتکب جنایات جنگی شده، در واقع خودشان وابسته به سازمان های ترور فلسطینی هستند و با ارائه این شکایت به دیوان کیفری، خواسته اند به یک پیکار سیاسی علیه اسرائیل دست بزنند و در تشویق عملیات تروریستی امتیازاتی کسب کنند.

گروه های ترور اکنون سالیان دراز است که می کوشند از طریق سازمان های بین المللی، ارتش اسرائیل را از حق دفاع از شهروندان محروم کنند تا عملیات جنایتکارانه خود علیه شهروندان اسرائیلی را موجه جلوه دهند.

دادستان ن دیوان بین المللی کیفری، بانو فاتو بن سودا ، دستور داده که آنچه “جنایات اسرائیل علیه فلسطینیان” و “جنایات ایالات متحده در جنگ افغانستان” مورد بررسی قرار گیرد و پرونده سازی شود.

اسرائیل و ایالات متحده، یکی در نواحی فلسطینی نشین علیه ترور عربی و دیگر در افغانستان علیه ترور داعش و طالبان در حال نبرد هستند. ولی دیوان بین المللی به جای آن که به اعمال جنایتکارانه سازمان های ترور بپردازد، اسرائیل و ایالات متحده را زیر ذره بین قرار داده است. همین دیوان بین المللی جنایات ارتش روسیه در جنگ علیه همسایگان خود را نادیده گرفت.

اسرائیل و ایالات متحده، دیوان بین المللی کیفری را با این اتهام که یک جانبه رفتار می کند، مورد تحریم قرار دادند. ولی کشورهای اروپایی و مقامات شورای حقوق بشر سازمان ملل این اقدام را مورد نکوهش قرار دادند.

تحقیقات اسرائیلی نشان می دهد که عاملان واقعیت مطرح کردن شکایت علیه اسرائیل در دیوان بین المللی، وابسته به سازمان تروریستی “جبهه مردمی آزادی فلسطین” هستند که در ارانه این شکایت، هویت واقعی خود را پنهان نگاه داشته اند. این سازمان از مدت ها پیش در فهرست سیاه گروه های تروریستی در ایالات متحده قرار دارد و تحریم شده است. اتحادیه اروپا نیز این گروه را تحریم کرده است.

مرکز پژوهشی اسرائیلی می گوید که بررسی ها نشان می دهد که حقوقدان خانم فاطو بن سودا دادستان این دیوان، با آن سازمان ترور تماس نزدیک دارد.

یکی از سازمان هایی که علیه اسرائیل به دیوان بین المللی شکایت برده، گروهی به نام “الحق” می باشد که خود را یک سازمان حقوق بشری می داند، ولی هیچگونه فعالیتی در این زمینه نشان نمی دهد.

اسرائیل اعلام داشته که با داستان این دیوان برای تهیه کیفرخواست همکاری نخواهد کرد، زیرا این نهاد را یک موجودیت خصم تلقی می کند که قصد دارد به حق اسرائیل در دفاع از شهروندان خود آسیب برساند.

خقوقدان فاتو بن سودا دادستان دیوان بین المللی کیفری که گفته می شود با سازمان های ترور فلسطینی در ارتباط بوده است