تقی رحمانی،مهدی خزعلی و…ناسزا به خامنه ای و سپاه را منع میکنند جوانان از شعارها ترانه میسازند:سبزی پلو با ماهی.ترانه جدید یک جوان

یکی از ویژگی های خیزش ملی و سراسری در ایران که میرود تا سومین ماه خود را پشت سر بگذارد شعارهایی است که بر سر زبان مردم است.

این شعارها آمیخته با ناسزاهایی است که بر اساس فرهنگ ایران کمتر در عموم و جمع ها شنیده می شود اما نفرت و خشم ملت ایران از رژیم ملایان و نیروی سرکوبگر آن یعنی سپاه و بسیج عامل اصلی ساخته شدن این شعارهای ناسزاگونه است.

طی هفته های اخیر برخی از افراد سیاسی و حتی غیر سیاسی به تقبیح این شعارها و همچنین پدیده عمامه پرانی پرداختند و آن را نمونه ای از خشونت طلبی قلمداد کردند.

این در حالی است که این افراد خشونت عریان و وحشیگری رژیم را که جوانان ایران و مردان و زنان را به گلوله میبندند نادیده می گیرند و مقصر را مردم بی دفاع اما دلیر و مبارز ایران می دانند.

در این میان ملت بپاخاسته ایران و بویژه جوانان بدون توجه به صحبت های این افراد نه تنها شعارهای خود بر علیه رژیم را فریاد می زنند و همچنین اقدام به عمامه پرانی آخوندها می کنند بلکه جوانان هنرمند و خوش ذوق برپایه این شعارها ترانه نیز می سازند و می خوانند.

یکی از این جوانان هنرمند حامد فرد است که پیش تر چندین ترانه انقلابی بر ضد رژیم ساخته و در جدیدترین اثر خود اشعاری را برگرفته از شعارهای مردم سروده و خوانده است.

از جمله افرادی که شعارهای مردمی را تقبیح می کنند می توان به تقی رحمانی(همسر نرگس محمدی و از فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس)که مردم را تشویق به اصلاح طلبی و مبارزات در چارچوب رژیم می کند،مهدی خزعلی(از دوستان نزدیک سعید امامی و فرزند قاسم خزعلی از آخوندهای نزدیک به خامنه ای)ماشاالله شمس الواعظین(روزنامه نگار حامی حکومت)و بسیاری دیگر از چهرهای رژیم اشاره کرد.

کلیپ ترانه سبزی پلو با ماهی: