توضیحات سخنگوی فارسی زبان ارتش دفاعی اسرائیل درباره خان یونس و اینکه چه موقعیتی برای گروه تروریستی حماس دارد؟