توضیحات شاهزاده رضا پهلوی درباره منشور منتشر شده توسط گروهی که در نشست جورج تاون شکل گرفت