توطئه رژیم برای بی ارزش کردن آرامگاه کوروش کبیر در پاسارگاد: وزیر میراث فرهنگی گفت محوطه آرامگاه کوروش محدود شود

حکومت ایران در دوران ریاست جمهوری آخوند رئیسی، توطئه تازه ای را علیه تخت جمشید و پاسارگاد که در سال اخیر نماد راستین ملیت سیاسی و هویت فرهنگی و تاریخی ایرانیان است، طراحی کرده است.

عزت الله ضرغامی، وزیر  میراث فرهنگی در دولت رئیسی، که ظاهرا وظیفه او پاسداری از بازمانده های باستانی و میراث فرهنگی کشور است، با دلسوزی نسبت به کشاورزان استان فارس، ادعا کرد که پاسارگاد و محوطه ای که آرامگاه کوروش کبیر را در بر می گیرد، بیش از حد بزرگ است و باید آن را محدود کرد تا مانع کار کشاورزان و حفر چاه های عمیق برای استخراج آب نشود.

این اظهارات نه تنها موجب خشم گردیده، بلکه نگرانی های جدی برانگیخته که ممکن است این سخنان، سر آغاز تسلط بر همه زمین های اطراف پاسارگاد و احداث نرده دورا دور آرامگاه باشد تا مردم نتوانند با همایش در آن نقطه به پاسداری از فرهنگ پدری خود بپردازند.

در حالی که زمین های وسیعی در استان فارس همچنان بایر مانده و کشت و زرع در آن صورت نمی گیرد، ضرغامی که بر اساس ماموریت خود در وزارت میراث فرهنگی، باید در گسترش و اعطای اعتبار بیشتر به اماکن  باستانی، به دلسوزی برای کشاورزان، پرداخته و با این بهانه، می خواهد به افتخارات ملی ایران آسیب برساند.

پاسارگاد و تخت جمشید، در ده های اخیر، و به ویژه از دوران احمدی نژاد به بعد، کانون ابراز میهن دوستی مردم ایران و همایش های ضد رژیم مبدل شده است و سخنان وزیر میراث فرهنگی، ممکن است مقدمته توطئه رژیم برای محدود ساختن این گونه فعالیت ها و بی اعتبار کردن اماکن باستانی باشد.

در طول دهه ها محوطه تخت جمشید و پاسارگاد، مهمترین مراکز گردشگری مردم ایران بوده است.

ضرغامی که در سفر به استان فارس و در نشست شورای استان اظهار نظر می کرد،  گفت که برای حل مشکل کشاورزان، باید قوانین حریم اماکن “منقبض” گردد تا کشاورزان ساکن اطراف پاسارگاد بتوانند به کار بپردازند و چاه عمیق حفر کنند.

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، در عین حال گله کرد که جاذبه های توریستی استان فارس خوب نگاهداری نشده و باید برای بهبود آن کوشید.