جان بولتون اگرفشار حداکثری آمریکا اعمال می شد رژیم سفاک پول و زور سرکوب انقلاب مردم ایران را نداشت