گفتگو با دکتر ناهید پیرنظر، استاد تاریخ یهودیان در دانشگاه یو سی ال اِی کالیفرنیا