جدار مرزی اسرائیل با لبنان در سه نقطه بریده شد، ولی با احتمال زیاد، کسی به خاک اسرائیل رخنه نکرده است

تلاش عناصر تروریستی در جنوب لبنان که نقطه ای از جدار امنیتی اسرائیل را پاره کرده و احتمالا قصد ورود به این کشور را داشته اند، موجب بروز ناگهانی تنش جنگی در شمال اسرائیل گردید. ولی پس از آن که معلوم شد کسی نتوانسته این جدار را به شیوه ای پاره کند که بتواند از جنوب لبنان به خاک اسرائیل تجاوز کند، نگرانی برطرف گردید و دوباره آرامش در طول خط مرزی اسرائیل با لبنان برقرار شد.

شب گذشته (آدینه) پاسداران مرزی اسرائیل متوجه شده اند که در نقطه ای از مرز با لبنان، جدار سیمی پاره شده است. از آن جا که احتمال می رفت خرابکاران توانسته باشند وارد خاک اسرائیل گردند، چند فشفشه نورزا به آسمان پرتاب شد و همه جا مورد بازرسی دقیق قرار گرفت و پس از آن که مسلم شد کسی رخنه نکرده، دوباره آرامش برقرار شد.

هفته پیش در مرز بین لبنان و سوریه، یک اتومبیل توسط پهپادهای جنگی، از هوا مورد حمله قرار گرفت. گفته شد که چند تن از سرکردگان چریکی حزب الله سرنشینان اتومبیل بوده اند. گرچه خود اتومبیل در اثر اصابت موشک کاملا ویران شد، ولی حزب الله ادعا می کند که سرنشینان آن توانسته بودند به موقع بگریزند و کسی آسیب ندیده است.

ارتش اسرائیل این احتمال را مطرح کرد که ممکن است حزب الله برای انتقام جویی، قصد تجاوز به داخل خاک اسرائیل را داشته باشد.

ارتش اسرائیل شب گذشته پی برد که جدار سیمی با لبنان، در سه نقطه پاره شده و احتمال آن می رفت که چریک های حزب الله توانسته باشند وارد خاک اسرائیل گردند. ولی بازرسی های دقیق نشان داد که کسی به خاک اسرائیل رخنه نکرده است.

چند آبادی اسرائیلی نشین در شمال کشور، در فاصله چند صد متری از خاک لبنان قرار دارد و هر خرابکاری که به خاک اسرائیل رخنه کند، ممکن است موجب قتل شهروندان شود.

حزب الله در گذشته چندین تونل در زیر زمین حفر کرده بود تا چریک های خود را به داخل خاک اسرائیل بفرستد که به قتل شهروندان دست بزنند.

دولت اسرائیل اعلام داشت که دولت مرکزی لبنان را مسؤول هرگونه عمل تعرضی می داند و واکنش لازم را نشان خواهد داد.

هنوز حزب الله لبنان مسئولیتی را در این زمینه به عهده نگرفته و معلوم نیست که غرض از بریدن تور سیمی در سه نقطه از خط مرزی چه بوده است.