جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا گرایش یهودستیزانه خود را تا حدی اصلاح کرد

رهبر حزب کارگر بریتانیا که با اشتیاق می خواهد حلقه گلی را روی قبر جنایتکاران فلسطینی قرار دهد که ورزشکاران اسرائیلی را کشتند

رهبر حزب کارگر بریتانیا، پس از آن که بارها به یهودستیزی و حمایت از ترور فلسطینی و اسلامی علیه اسرائیل متهم گردید، به ناگهان تغییر جهت داده و اکنون می گوید تعریفی را که از ماهیت یهودستیزی ارائه شده می پذیرد و دوباره ادعا می کند که شخص او با یهودستیزی بسیار مخالف است.

این تغییر جهت پس از آن بود که عکسی از جرمی کوربین در رسانه های همگانی انتشار یافت که او را در کنار قبر تروریست های فلسطینی که قاتل ورزشکاران اسرائیلی در اولَمپیاد مونیخ در حدود پنجاه سال پیش نشان می دهد که حلقه گل بزرگی را به دست گرفته بود که لحظاتی بعد روی قبر قرار گرفت.

کوربین ادعا می کند که خود او در نهادن حلق گل به روی قبر تروریست ها سهمی نداشته، ولی در عکس به خوبی دیده می شود که او با خرسندی و حتی افتخار این حلقه گل را به دست دارد و با این کار، از جنایتکارانی حمایت می کند که در بزرگترین بازی های ورزشی حهان که باید نشان دوستی و همزیستی باشد، به قتل فجیع چند تن از ورزشکاران اسرائیلی دست می زنند.

رهبر حزب کارگر بریتانیا تا کنون می گفت که برخی از بندهای یک تعریف بین المللی درباره ماهیت یهودستیزی را قبول ندارد. ولی اکنون با تغییر چهت ۱۸۰ درجه ای اعلام کرده که آن را می پذیرد.

در یکی از بندهای تعریف یهودستیزی از جمله گفته شده است که هرکس ادعا می کند که سیاست دولت اسرائیل نژاد پرستانه است، در واقع به افترای یهودستیزانه دست می زند.

رهبر حزب کارگر، در گذشته بارها در سخنان خود مطالب یهودستیزانه بیان کرده بود که مورد انتقادهای شدید قرار گرفت.

نخست وزیر اسرائیل نیز به رفتار اخیر جرمی کوربین واکنش بسیار انتقادآمیز نشان داد و با حملات گزندۀ متقابل از جانب رهبر حزب کارگر روبرو شد. ولی اکنون کوربین می گوید که تعریف ماهیت یهودستیزی را به طور کامل می پذیرد