و این هم سخنان منشه امیر درباره زادروز خودفرمانی اسرائیل که در حیاط خانه خویش در اورشلیم ضبط کرده است: