جواد خادم:جهان حکومت اسلامی را قبول دارد.باید با نظام سازش کرد.جوانان تا کی میتوانند در خیابان بمانند