حدود یک میلیون نفر فرانسوی در شصت شهر آن کشور علیه گسترش رفتارهای یهود سیتزانه  در آن کشور به تظاهرات گسترده دست زدند

حدود یک میلیون نفر فرانسوی در شصت شهر آن کشور علیه گسترش رفتارهای یهود سیتزانه  در آن کشور به تظاهرات گسترده دست زدند

بزرگترین تظاهرات در فرانسه علیه یهودستیزی و آزار علیه یهودیان در آن کشور، شب گذشته در پاریس و ده ها شهر دیگر برگزار شد که میلیون ها نفر در آن حضور یافتند و خشم خود را نسبت به یهود آزاری و تعرض به اماکن مقدس یهود در فرانسه ابراز داشتند.

در روزهای اخیر ده ها سنگ قبر در گورستان قدیمی یهودیان در یکی از شهرهای فرانسه که نزدیک مرز آلمان قرار دارد مورد هتک حرمت قرار گرفت و با ابراز تنفر از جانب رهبران سیاسی و اجتماعی آن کشور قرار گرفت.

در تظاهرات گسترده شب گذشته، پرزیدنت امانول ماکرون رئیس جمهوری حضور نداشت، زیرا وی به نقطه دیگری رفته بود. ولی او پیش از ظهر روز گذشته (سه شنبه) از گورستانی که مورد هتک حرمت قرار گرفته بود، همراه با رهبران روحانی فرانسه شرکت کرد و آن رفتار غیرانسانی و یهود ستیزانه را مورد نکوهش قرار داد.

در روزهای پیش از این تعرض، شماری از اوباش فرانسوی، که احتمالا از مهاجران عرب و اسلامی بودند، به یک پروفسور یهودی هنگام برگزاری تظاهرات خود، تعرض کردند و او را به قتل تهدید کردند و گفتند قطعات پیکر او را به تل آویو خواهند فرستاد.

این حادثه ملت فرانسه را تکان داد و با ابراز تنفر بسیار روبرو شد.

پیشتر، مقامات فرانسوی با استناد به جدیدترین آمار، گفته بودند که رویدادهای یهود ستیزانه در فرانسه در یک سال اخیر افزایش نگران کننده ای داشته است. در چند مورد، یهودیان هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شده بودند.

برخی فرانسویان بر این باور هستند که شمار زیادی از رهبران افرادی که جلیقه زردها  نامیده می شوند و در اغتشاشات ماه های اخیر در فرانسه نقش اساسی داشته اند، افرادی از شمال آفریقا و یا راست گرا هستند که یهودستیزی، بخشی از فرهنگ و تربیت آنان محسوب می شود.