حزب الله لبنان، به نیابت از جانب حکومت ایران، از پیروزی علیه اسرائیل سخن می گوید، ولی همچنان می ترسد

با گذشت بیست سال از بیرون آمدن سربازان اسرائیلی از جنوب لبنان، گروه تروریستی حزب الله با به راه انداختن یک رژه نظامی، ادعا کرد که در یک جنگ نامتوازن با اسرائیل پیروز شده و از طریق انجام عملیات چریکی علیه سربازان اسرائیلی، ارتش این کشور را به خروج از لبنان وادار ساخته است.

آخوند حسن نصرالله سرکرده حزب الله لبنان، ادعا می کند که تصمیم اسرائیل به بازگرداندن سربازان به کشور، یک پیروزی بزرگ برای این گروه و نشان ضعف و شکست ارتش اسرائیل بوده است.

اسرائیل ۳۸ سال پیش، به دنبال حملات مداوم تروریستی چریک های فلسطینی از جنوب لبنان به سوی آبادی ها و خاک اسرائیل، به آن ناحیه وارد شد و یک ارتش محلی به نام “ارتش جنوب لبنان” برپا ساخت که هدف از آن، خنثی کردن عملیات تروریستی و ایجاد یک نوار امنیتی بود تا تروریست های فلسطینی نتوانند به تعرضات خود به آبادی های شمال اسرائیل ادامه دهند.

این سیاست کاملا موثر افتاد و امنیت در بخش های شمالی اسرائیل دوباره برقرار گردید. ولی رژیم ایران از این فرصت استفاده کرد و حزب الله لبنان را در سال ۱۹۸۲ به بهانه مبارزه با حضور اسرائیل در جنوب لبنان برپا ساخت و آن را برای انجام عملیات چریکی علیه مواضع سربازان اسرائیلی در جنوب لبنان تعلیم داد.

ولی هدف واقعی رژیم ایران از برپایی حزب الله، ایجاد یک نیروی جنگی مزدور در لبنان برای آسیب رسانی به امنیت اسرائیل بود.

حکومت ایران در این ۳۸ سال، میلیاردها دلار در مسلح ساختن حزب الله لبنان و تامین مخارج جاری آن هزینه کرده تا بتواند یک سپاه نیابیتی ولی پرقدرت برپا سازد که در راه اجرای آرزوهای رژیم ایران که همانا نابودی اسرائیل است، مورد استفاده قرار گیرد.

در جریان حضور سربازان اسرائیلی در نوار امنیتی در جنوب لبنان، بیش از یک هزار سرباز در عملیات چریکی حزب الله کشته شدند و بیست سال پیش، اسرائیل با ایجاد تغییر در سیاست راهبردی، سربازان خود را به خاک کشور باز گرداند تا تامین امنیت، از داخل کشور، و نه از خاک کشور همسایه، تامین شود.

در این بیست سال، اسرائیل دو بار ناچار گردید به خاک لبنان وارد شود و سرکوب حزب الله بپردازد. در این عملیات، تلفات و خسارات سنگینی به حزب الله وارد آمد و آن گروه را ناچار ساخت، با همه رجزخوانی های جنگی، از تجاوز به خاک اسرائیل بپرهیزد.

در آخرین جنگ اسرائیل علیه حزب الله در لبنان، محله شیعه نشین الضاحیه در جنوب بیروت نیمه ویران گردید و رژیم ایران برای بازسازی آن بیش از نیم میلیارد دلار هزینه کرد.

با آن که سرکردگان حزب الله در رژیم نظامی، از پیروزی خود علیه اسرائیل سخن گفتند، ولی در سال های اخیر نتوانسته اند به داخل خاک اسرائیل تعرض کنند.

با این همه، ارتش اسرائیل به هوشیاری کامل در مرزهای شمالی ادامه می دهد و ارزیابی می کند که حزب الله با دریافت بودجه های بسیار زیاد از رژیم ایران، حمله تازه ای را، این بار به داخل خاک اسرائیل، تدارک می بیند که ممکن است به بهای بسیار سنگینی، هم برای حزب الله و هم خاک لبنان، تمام شود.

برخی فرماندهان نظامی گفته اند که اگر حزب الله این بار به تجاوزی دست بزند، نه خود آن سازمان به شدت ضربه خواهد دید، بلکه ممکن است ویرانی در لبنان آنقدر زیاد باشد که آن کشور را به عصر حجر بازگرداند.