حزب الله لبنان از فشارهای ایالات متحده و تحریم ها نگران است و به مردم لبنان وعده حمایت از جانب ایران می دهد

ادامه اعتراض های مردمی در لبنان، این نگرانی حزب الله را شدت بخشیده است که دولت کنونی سقوط کند و حزب الله یکی از پایگاه های خود را از دست بدهد و زیر فشار سنگین اقتصادی از جانب ایالات متحده در تنگنای شدیدتری قرار گیرد.

نعیم قاسم معاون آخوند حسن نصرالله در سخنانی گفت که حزب الله در برابر فشار سنگین ایالات متحده، ایستادگی خواهد کرد و نخواهد گذاشت دولت کنونی به سقوط کشانده شود و به گفته این گروه، یک خلاء سیاسی به وجود آید.

با شدت گرفتن تحریم های آمریکایی علیه جنبه های تروریستی حزب الله، امور بانکی و مالی لبنان دچار اختلال جدی گردیده و اقتصاد آن کشور به شدت آسیب دیده و کمبود شدید مایحتاج عمومی احساس می شود.

حکومت ایران یک کشتی حامل سوخت و آذوقه برای لبنان فرستاد، ولی اجازه تخلیه بار نگرفت.

آخوند نعیم قاسم معاون حزب الله ادعا کرد که با همکاری شمار دیگری از احزاب سیاسی لبنان، اجازه نخواهد داد که ایالات متحده خواسته های خود را بر مردم لبنان تحمیل کند.

با وجود این سخنان، معلوم نیست که کدام یک از گروه های سیاسی در لبنان، حاضر باشند حزب الله را در خنثی کردن فشارها و تحریم های ایالات متحده یاری بخشند.

برخی گروه های سیاسی در لبنان می گویند که عملکرد حزب الله به عنوان مزدور رژیم ایران، پرداختن به ماموریت های تروریستی، و همچنین تدارک دیدن تعرض علیه اسرائیل، موجب نگون بختی مردم لبنان و تحریم های بین المللی شده که اقتصاد لبنان را دچار مصیبت ساخته است.

آخوند نعیم قاسم در سخنان خود به صراحت گفت که یکی از علل اصلی فشارهای ایالات متحده آن است که می خواهد مردم لبنان حزب الله را کنار بگذارد.

اوباش حزب اللهی که به زنجیر و پنجه بکس مجهز بودند، بارها کوشیدند تظاهرات مردمی در لبنان علیه حزب الله را متفرق سازند.

شخص حسن نصرالله، در آخرین سخنرانی خود به مردم لبنان توصیه کرد نگران نباشند و ادعا کرد که رژیم ایران آماده است همه کمبودهای معیشتی آنان را تامین کند.