حزب الله لبنان حاضر نشد مسؤولیت حمله شکست خورده را به عهده بگیرد و به تهدید انتقام علیه اسرائیل ادامه می دهد

حزب الله لبنان ادعا می کند که روز گذشته (دوشنبه) در مرزهای اسرائیل با لبنان اتفاقی روی نداده که حزب الله در آن دخالتی داشته باشد و انتقامی که حزب الله علیه اسرائیل وعده داده، همچنان به قوت خود باقی است و در زمان مناسب انجام خواهد شد.

این ادعا در رابطه با خبری است که به موجب آن در ساعات بعدازظهر دیروز، چند فر د مسلح از داخل بیشه زاری در خط مرزی لبنان با اسرائیل به نام “مزارع شبعا” قصد داشتند خود را مخفیانه به یکی از مواظع ارتش اسرائیل در جبل الشیخ (هار دوب) برسانند که در همان نزدیکی قرار دارد و در گذشته در تسلط سوریه بوده و از هنگام جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ به تصرف اسرائیل درآمده است.

جبل الشیخ (هار دوب) در مرز اسرائیل با سوریه و لبنان که در تسلط اسرائیل است و بیشه زاریموسوم به “مزارع شبعا” که چریک های حزب الله قصد داشتند از آن جا به یک موضع نظامی اسرائیل در جبل الشیخ حمله کنند

کوتاه مدتی پس از انتشار این خبر، حزب الله در لبنان با افتخار زیاد اعلام کرد که حمله انتقام جویانه علیه اسرائیل در حال انجام است و همسر چریک جزب اللهی که در جریان حمله هوایی در نزدیکی دمشق کشته شده بود، شیرینی تقسیم کرد.

ولی پس از آن که معلوم شد که این حمله شکست خورده و مهاجمین ناچار به فرار شده اند، حزب الله هرگونه ارتباط خود با این حمله را تکذیب کرد و از جمله گفت که ارتش اسرائیل به توهم دچار شده و جعل خبر می کند.

حزب الله در عین حال اعلام داشت که در نتیجه آتشباری سربازان اسرائیلی، خانه ای در خاک لبنان به آتش کشیده شده و آسیب دیده است.

حزب الله اعلام داشت که انتقام وعده داده شده، هنوز عملی نشده و در زمان مناسب انجام خواهد گرفت.

آگاهان نظامی در اسرائیل گفتند که ارتش اسرائیل در جریان این حمله، با شکیبایی بسیار عمل کرد و حتی آتشباری را به نحوی هدف گیری کرد که به خود مهاجمین نیز آسیبی نرسد و بهانه تازه ای به دست حزب الله برای گسترش بحران با اسرائیل نیفتد.

نفر بر زرهی ارتش اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان

این آگاهان حتی گفتند که سربازان اسرائیلی از سنگرهای خود بیرون نیامدند چریک ها را تعقیب نکردند، که مبادا به جان سربازان اسرائیلی آسیبی برسد و اسرائیل ناچار به یک واکنش شدید علیه حزب الله شود و آتش جنگ شعله ور گردد.

حادثه دیروز بسیار کوتاه بود و در حالی که با آغاز آن، به اهالی آبادی های مرزی اسرائیل با لبنان دستور داده شده بود به پناهگاه بروند، ولی پس از ساعتی این دستور باطل شد و زندگی در شمال به حال عادی بازگشت.

با این همه نخست وزیر و وزیر دفاع لازم دانستند در ساعات شب در برابر دوربین های تلویزیونی ظاهر شوند و به حزب الله و حکومت ایران هشدار دهند و در همان حال بگویند که اسرائیل مایل به افزایش تنش نیست و سکوت را با سکوت پاسخ خواهد داد.