حسن خمینی،  به زودی سخن خواهم گفت: نمی‌توان به بخشی از وصیت مومن باشیم و به قسمتی از آن کافر

حسن خمینی  نوه روح الله خمینی گفت:  در نظر دارد درباره وصیت‌نامه خمینی سخن بگوید.

وی هشدار داد: «امروز نباید دست‌هایی جامعه اسلامی را به تفریق و تشتت بکشاند. باید مراقب فیلم و صوت و سخن خود باشیم. نباید از هیچ زبانی، نه زبان هنر و نه زبان‌های دیگر برای ایجاد دشمنی استفاده کرد».

حسن خمینی گفت: از یکسو جامعه باید از خدمتگزاران نالایق دور باشد و از طرف دیگر فرد حق دارد خدمت کند؛ کل کشور از آن همه است و منافع هیچ‌کس بر دیگری اولویت ندارد.

او در ادامه افزود: انسان‌ها در نزد خدا خیلی احترام، جایگاه و ارزش دارند و کرامت انسان مسئله کوچکی نیست.

حسن خمینی به تقلید از پدر بزرگ اش روح الله خمینی تاکید کرد: مراقب باشید که یک «آه» اگر به‌حق باشد می‌تواند دودمانی را به فنا دهد و یک دعا می‌تواند زندگی فرد و خاندانی را تضمین کند. توجه کنید که اشتباه اول و آخر قاضی یکی است و قابل بازگشت و توبه نیست. قضاوت کردن، حرکت روی لبه است و ممکن است کسی که قضاوت می‌کند اوج بگیرد و ممکن است سقوط کند.

حسن خمینی در ادامه افزود: نباید از هیچ زبانی، نه زبان هنر و نه زبان‌های دیگر برای ایجاد دشمنی استفاده کرد. همه باید مراقب باشیم به دیگران دشنام ندهیم و سخن نرم بگوییم. به مردم درمانده و نیازمند کمک کنیم.