حسن خمینی:انصاف داشته باشید،  نمی‌شود تو برای من منتخب معرفی کنی و بگویی باید به این رایی بدهی !

حسن خمینی نوه روح الله خمینی ، خطاب به علی خامنه ای گفت: “دوستان انصاف داشته باشند. نمی شود برای مردم تصمیم گیری کرد.”نمی‌شود تو برای من منتخب معرفی کنی و بگویی به این رأی بده! شما حق رای دارید، من هم حق دارم آن کسی که دلم می خواهد را انتخاب کنم. هر کدام که اکثریت را کسب کردیم محل اطاعت است. نمی شود تو برای من منتخب کنی و بگویی به این رای بده!

حسن خمینی در ادامه افزود: جامعه باید خودش همراه باشد، خودش همدل باشد.”اینکه برخی از دوستان می گویند بیایید مدل چینی عمل کنیم این نه شدنی است و نه مطابق با آرمان انبیاء است و باید عدالت را در همه حوزه ها دید.

نوه خمینی تاکید کرد  البته عدالت را از حوزه اقتصادی خارج‌کردن نیز دست‌بُردن در مفهوم عدالت است. آزادی یعنی عدالت سیاسی؛ آزادی یعنی همان مقدار که شما حق داری صحبت کنی من هم حق دارم؛ یا همان‌قدر که شما حق داری رأی‌ دهی من هم حق دارم.

وی گفت:  ببینند اگر آنچه واقع می‌شود مطابق ذائقه آنها نبود همین مقدار صحبت می‌کردند؟ قسط به چه معناست؟ عدالت. آزادی هم عدالت است.یعنی همان اندازه که شما حق داری نماینده خود را انتخاب کنی من هم حق دارم کسی که دلم می‌خواهد انتخاب کنم. من نیز حق دارم آنی که دلم می‌خواهد انتخاب کنم. البته هر‌کدام مورد اقبال اکثریت واقع شد محل اطاعت است.

حسن خمینی گفت:  نمی‌شود تو برای من منتخب معرفی کنی و بگویی بیا و به این رأی بده! همان‌طور که نمی‌توانم من برای تو این کار را کنم. عدالت در حوزه اقتصادی نیز برای اینکه مارکسیستی معنا نشود، به معنای تساوی شرایط پیشرفت است. جامعه از این جهت وظیفه دارد و اتفاقا در دوره‌هایی از انقلاب این کار بسیار خوب انجام شده و در دوره‌هایی هم ضعیف‌تر بوده است.