حسین مرعشی(از نزدیکان رفسنجانی):سیاست ما درباره روسیه اشنباه است.عربها اسراییل را دوست و ما را دشمن میدانند