حضور نمایندگان حماس،آمریکا و قطر در مصر و غیبت نماینده اسرائیل:تحلیل آقای منشه امیر در ایران اینترنشنال