حمله تند محمود عباس به علی خامنه ای و رجزخوانی هایش:تحلیل آقای منشه امیر