حمله جمهوری اسلامی به اسراییل چه نتیجه و سودی برای رژیم داشت؟تحلیل آقای منشه امیر