حمله حماس به اسرائیل؛چه کسانی سود می برند؟مناظره آقای منشه امیر با آخوند افغانستانی،هوادار رژیم اسلامی