حکم حبس ابد حمید نوری بار دیگر تایید شد.شادباش وزارت خارجه اسرائیل به همه آزادیخواهان و دادخواهان

حکم حبس ابد حمید نوری بار دیگر و در دادگاه تجدیدنظر تایید گردید و این حکم که در دادگاه سوئد صادر و بار دیگر دادگاه تجدید نظر هم آن را تایید کرده با واکنش های مثبتی روبرو گردید از آن جمله وزارت خارجه اسرائیل است که با انتشار پیامی این حکم را شادباش گفت.

وزارت خارجه در پیام خود آورده:

حکم حبس ابد حمید نوری (بدون چای داغ 🫖) در دادگاه تجدید‌نظر سوئد به دلیل دست‌داشتن در اعدام‌های دهه ۶۰ تایید شد

تبریک به آزادی‌خواهان و دادخواهان

سال گذشته آقای ایرج مصداقی در گفتگویی که با آقای منشه امیر داشت پیش بینی کرده بود که دادگاه سوئد حکم حبس ابد برای حمید نوری صادر خواهد کرد.

حمید نوری یکی از عوامل دستگاه سرکوب و کشتار رژیم اسلامی است که به دست عدالت سپرده شد.