حکم ۱۸ سال زندان برای منوچهر بختیاری:گفتگو با فیروزه غفارپور(بنیانگذار و سخنگوی کمپین دادخواهی)

منوچهر بختیاری پدر جاویدنام پویا بختیاری که به دادخواهی از خون فرزندش که در آبان ۹۸ توسط نیروهای سرکوبگر رژیم به قتل رسید مبارزه میکرد پس از بیش از سه سال زندان و فشار و محرومیت از مرخصی با وجود بیماری با حکم ۱۸ سال زندان روبرو گردیده است.

منوچهر بختیاری پس از قتل فرزندش پویا بختیاری به خونخواهی و دادخواهی به میدان آمد و شجاعانه رژیم ملایان را قاتل فرزندش دانسته و بارها و بارها از جهانیان خواست که در دادگاه های بین المللی به جنایات رژیم اسلامی رسیدگی کنند.

در این راه ایرانیان خارج از کشور به یاری آقای منوچهر بختیاری آمدند و با تشکیل کمپینی با نام «کمپین دادخواهی»همراه با منوچهر بختیاری نه تنها خواستار محاکمه بین المللی رژیم برای جنایت آبان ۹۸ شدند بلکه خواهان رسیدگی به جنایات رژیم از سینما رکس آبادان و کشتار ارتشیان حکومت پادشاهی بر بالای بام مدرسه رفاه و دیگر جنایات رژیم هستند.

بانو فیروزه غفارپور(بنیانگذار و سخنگوی کمپین دادخواهی)که همراه با آقای منوچهر بختیاری کمپین را آغاز نمودند در گفتگوی رسانه ای درباره شرایط منوچهر بختیاری در زندان و حکم ۱۸ سال زندان وی پرداته است.

لینک کامل گفتگو: