حکومت اسلامی و خبرگزاری های وابسته اش قصد کمرنگ جلوه دادن بحران کورونا را دارند

در حالی که دولت ها و ملت های مختلف در جهان همچنان با  بحران کورونا دست به گریبان بوده و با وجود برخی رفع محدودیت ها هنوز نیز از شهروندان خود می خواهند تا با رعایت فاصله در اماکن عمومی از گسترش هرچه بیشتر کورونا جلوگیری کنند حکومت اسلامی در ایران نه تنها همه محدودیت ها را برداشته و مردم را تشویق می کنند که روال عادی زندگی را پیش بگیرند بلکه در روزهای گذشته و امروز خبرگزاری های حکومتی کمترین پوشش خبری را در رابطه با کورونا داشته اند.

اما از سوی دیگر خامنه ای که همه ساله در این روزها و به مناسبت هفته گرامیداشت معلمان کشور با گروهی از آنان دیدار می کرد امسال فقط با انتشار پیامی یسنده کرد و پیداست که او همچنان دیدارهای خود را به شدت محدود کرده و دیدارهای عمومی ندارد.

این در حالی است که مردم به سبب شرایط اقتصادی وخیم ناچار هستند که به سر کارهای روزانه خود بازگشته و خطر کورونا را به جان بخرند.

خبرگزاری های حکومتی با عادی جلوه دادن شرایط کشور سعی دارند مردم را در بی خبری از میزان گسترش کورونا و شروع موج دوباره این ویروس نگاه دارند تا جایی که این امر موجب هشدار محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران نیز شد.

وی روز گذشته نسبت به عادی جلوه دادن و نگفتن واقعیت ها در رابطه با کورونا به مردم هشدار داد.

در همین رابطه سازمان ثبت احوال کشور نیز از ارائه آمار فوتی ها خودداری می کند.

همه این موارد این نتیجه را به دست می دهد که این نوع برخورد رژیم با ویروس مرگبار کورونا می تواند عواقب جبران ناپذیر و فاجعه باری را در پی داشته باشد.