حکومت ایران درباره همکاری هلند با اسرائیل و آمریکا علیه برنامه های اتمی رژیم، توضیح خواست

پس از آن که یاهو نیوز در گزارش مفصلی فاش ساخت که چگونه ماموران اطلاعاتی هلند توانستند یکی از کارمندان مهم تاسیسات اتمی نطنز را متقاعد سازند که بدافزار موسوم به استاکس نت را به داخل کامپیوتری های دستگاه های سانتریفوژ رژیم رخنه دهد، وازرت خارجه حکومت اسلامی ایران سفیر هلند در تهران را احضار کرد تا درباره این گزارش از او توضیح بخواهد.

درباره جزئیات گفتگوها و مطالب عنوان شده، خبری انتشار نیافته است.

سخنگوی وزارت خارجه ایران، عباس موسوی، گفت که موضوع آلوده شدن سانتریفوژها به ویروس استاکس نت که دوازده سال پیش رخ داد، وزارت خارجه در داخل کشور و سفیر ایران در لاهه، در داخل هلند، به بررسی های دقیق در این زمینه ادامه می دهند.

یاهو نیوز در گزارش خود نوشته بود که بدافزار استاکس نت توسط اسرائیل و ایالات متحده درست شده بود و وزارت اطلاعات هلند حاضر شد با استفاده از عواملی که در داخل ایران دارد، این ویروس را وارد کامپیوترهای تاسیسات نطنز سازد.

سخنگوی وزارت خارجه گفت که در دیدار با سفیر هلند، “مراتب نگرانی و حساسیت جمهوری اسلامی در ایران، با هیات هلندی و سفیر آن کشور در تهران، در میان گذاشته شد و تقاضا گردید که مراتب را به آگاهی دولت خود برسانند.

یاهو نیوز در گزارش خود نوشته بود که عملیات آلوده ساختن کامپیوترهای بخش سانتریفوژها در نطنز، با نام رمر “بازی های المپیک” انجام شده بود. در نتیجه این عملیات حدود یک هزار سانتریفوژ از کار افتاد و مدت یک سال برنامه های اتمی رژیم ایران را به عقب انداخت. رژیم ناچار شد همه کامپیوترهای نطنز را عوض کند، زیرا هیچیک از برنامه های ایمنی که توسط رژیم به کار انداخته شده، قادر نبود رخنه یابی بدافزار استاکس نت به داخل کامپیوترها را شناسایی کند.