“حکومت ایران در چه مسیری قرار دارد و عاقبت آن چه خواهد شد؟ گفتگوی منشه امیر  با آقای نادر صدیقی

 

پرسش آن است که حکومت اسلامی ایران هم اکنون در چه مسیری گام برمی دارد، چه سیاستی را دنبال می کند و چه سرنوشتی در انتظار آن است؟ این پرسشی بود که با آقای نادر صدیقی روزنامه نگار و  پژوهشگر سیاسی و تاریخی در میان گذاشتیم و او بر این باور است که این اعتراض ها و تظاهرات و اعتصاب ها از دیروز آغاز نشده، بلکه از همان نخستین زمان به قدرت رسیدن این حکومت، اعتراض مردم نسبت به سرکوبگری ها آغاز شد که شاید نخستین پدیده آن تظاهرات بانوان علیه حجاب اجباری بود.

آقای نادر صدیقی در پاسخ به پرسش آقای منشه امیر که رژیم اسلامی ایران، هم اکنون در چه مسیری قرار دارد، و به کجا می رود، ابراز اطمینان کرد که این حکومت باقی نخواهد ماند و عمرش دراز نخواهد بود و ملت ایران بالاخره راهی را پیدا خواهد کرد که بتواند به هدف خود، که همانا آزادی و رفاه و پیشرفت در خانواده جهانی است، دست خواهد یافت.

نسخه کامل این گفت و شنود، در اختیار کاربران و علاقمندان قرار دارد.