حکومت ایران زیر فشار دولت روسیه، مطالبی در مورد جنایات روسیه در ایران را از کتاب درسی حذف کرد

حکومت اسلامی ایران برای خوش آمد دولت مسکو، موافقت کرده است که این مطالب از کتب درسی دانش آموزان در ایران حذف شود

یک مقام نهادهای آموزشی در حکومت اسلامی ایران تایید می کند که رژیم بخشی از مطالب منفی علیه روسیه را از کتب درسی در ایران حذف کرده است، ولی ادعا می کند که این اقدام به هدف رشوه دادن به روسیه و جلوگیری از اعتراض های آن کشور نبوده است.

در کتب درسی ایران، در بخش های مختلف توضیح داده شده بود که چگونه در دوران روسیه تزاری، بخش هایی از ایران زیر فشار نظامی و تهدیدهای دیگر از پیکر ایران جدا گردید و به تسلط روسیه در آمد. همچنین اتحاد شوروی، در دوران جنگ جهانی دوم می خواست کردستان و آذربایجان را از پیکر ایران جدا سازد و حکومت های مستقل در آن ها برقرار سازد.

حکومت اسلامی ایران برای خوش آمد دولت مسکو، موافقت کرده است که این مطالب از کتب درسی دانش آموزان در ایران حذف شود.

چنین اقدامی نشان می دهد که حکومت اسلامی ایران تا چه حد به روسیه وابسته شده و خود را ناچار می بیند خواسته های دولت مسکو را بدون چون و چرا عملی سازد.

حسن ملکی معاون سازمان پژوهش آموزشی که مسؤول برنامه ریزی امور درسی است، امروز (یک شنبه) حذف این موارد از کتب درسی مدارس ایران را مورد تایید قرار داد، ولی ادعا کرد که این اقدام نه به هدف خوش آمد دولت مسکو، بلکه به منظور سبک کردن حجم موارد درسی بوده است . امری که نمی تواند مورد قبول آشنایان امور قرار گیرد.

یک کارشناس امور آموزشی به نام عادل برکم در پیامی نوشته بود که برخی مطالبی که به جنایات تاریخی روسیه در ایران مربوط می شود، ار کتاب های تاریخ برای کلاس یازدهم حذف شده است. حالا مقام حکومتی در امور آموزش، ادعا می کند که این اقدام به هدف سبک کردن حجم کتاب درسی بوده است.

یک دیدگاه

Comments are closed.