حکومت خودگردان فلسطینی، فرمانده پلیس حبرون (الخلیل) را به خاطر کمک به پنچرگیری خودرو نظامی اسرائیل توبیخ کرد

رئیس پلیس فلسطینی ها هنگام عبور متوجه شد که یک خودرو نظامی اسرائیلی با لاستیک پنچر روبرو شده و نیاز به کمک دارد

حکومت خودگردان فلسطینی یک فرد پلیس را به جرم آن که برای پنچرگیری یک خودرو نظامی اسرائیلی به سربازان کمک کرده است، از کار برکنار شد.

این حادثه در شهر حبرون (الخلیل) رخ داد که حدود نیمی از جمعیت آن اسرائیلی، و بقیه فلسطینی هستند. رئیس پلیس فلسطینی ها در این شهر، هنگام عبور متوجه شد که یک خودرو نظامی اسرائیلی با لاستیک پنچر روبرو شده و نیاز به کمک دارد. او از اتومبیل خود پیاده شد و به سربازان برای عوض کردن لاستیک کمک کرد. ولی این همکاری، با خشم حکومت خودگردان روبرو گردید که دستور تعلیق او را صادر کرد.

این رفتار در حالی صورت می گیرد که حکومت خودگردان، به طور رسمی، با ارتش اسرائیل در امور امنیتی و جلوگیری از عملیات تروریستی همکاری می کند و این یاری رسانی، در سخت ترین شرایط درگیری های امنیتی نیز حفظ شده است.