حکومت مناسب آینده کدام است؟گفتگو با دکتر حسین لاجوردی:محتوا مهم است.شاهزاده برجسته ترین شخصیت اپوزیسیون است

رشته گفت و شنودهای ما با تلاشگران سیاسی، آشنایان امور ایران و روشنفکران و صاحبان عقاید و آراء درباره شایسته ترین ساختار سیاسی برای مدیریت ایران آینده، با این برنامه به پایان می رسد.

در طول ماه های متمادی از ده ها تن از تلاشگران ایرانی پرسیدیم که با برافتادن رژیم پوسیده کنونی، با کدام نظام سیاسی پیشرفته و مناسب نیازهای ایرانیان، می توان کشور را بازسازی کرد.

دکتر حسین لاجوردی کارشناس امور اجتماعی و سیاسی، آغازگر این رشته برنامه ها بود که در نخستین سخن خود توضیح داد که چه گزینه هایی در این زمینه وجود دارد و کدام یک برای ایران بهترین می تواند باشد.

در این آخرین برنامه، دکتر حسین لاجوردی پاسخ های داده شده به این پرسش را بررسی می کند و به جمع بندی می پردازد.